OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสเมื่อ: 11 ตุลาคม, 2016 | | namyuensso

f18

OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4009 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4430 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_7528 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_8254

ข่าวล่าสุด
ครงการซ้อมแผนตอบโต้โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ชายแดนของโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ตรวจแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค( COVID-19) ตรวจแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค( COVID-19) ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค โดยนายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ระบบจองคิวแพทย์แผนไทย สสอ.น้ำยืน แผนโครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 63 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 เอกสารการประชุมถ่ายทอด นโยบายสู่การปฏิบัติ