ita2654

ITA 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
→1.1 บันทึกข้อความลงนามและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่

→1.2 คำสั่ง
→1.3 กรอบแนวทาง
→1.4 รายงานผบการติดตามการดำเนินงาน
→1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

→  บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเวบ

2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)


EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
→ 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ
→ 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2563
→ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
→ 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
→ 4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
→ 4.1.3 แผนทันตกรรมปี 64
→ 4.1.3 แผนยา ปี 64
→ 4.1.3 แผนวิทย์ ปี 64
→ 4.1.3 แผนเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 64
→ 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
→ 4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
→ 4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
→ 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ต.ค.63-ธ.ค.63
→ 4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
→ 4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
→ 4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
→ 4.3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1
→ 4.3.3 เอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2
→ 4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
รวมแผนจัดซื้อปี 64_compressed


EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
→ 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
→ 5.2.1 สขร. ตุลาคม 2563
→ 5.2.2 สขร. ธันวาคม 2563
→ 5.2.3 สขร. พฤศจิกายน 2563
→ 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ


EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานฯ
→ 8.1 บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตเผยแพร่
→ 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมฯ
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานฯ