พันธกิจ

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

4.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข