วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ


 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
 4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์


 1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
 2. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ
 4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพบุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์


 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคดีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข