ข้อมูลบุคลากร

 

 


นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
กลุ่มงานบริการทั่วไป
กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการและบริการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวประณี พงษ์กิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ศิริลักษณ์ กนกหงษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายพัทธพล อักโข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา   ศรีพูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.ณัดลิญาก์   ทองเรือง  พนง.ธุรการ

นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวเดือนนภา ศิริบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอุไรลักษ์ นามปัญญา
พนักงานธุรการ

นางสาวธิปณัทภา สายตา
พนักงานธุรการ

นางสาวสุชาดา นาสา
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

นายประคอง อินทมาตย์
พนักงานบริการ

นางสาวยุวดี ศรีรวัตร
นักวิชาการสาธารณสุข

นายจันทา แก้วคำ
พนักงานบริการ

น.ส.บุษราภรณ์  ศิลาวรรณ
พนักงานช่วยการพยาบาล