ข้อมูลบุคลากร


นายชวน จันทร์เลื่อน
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
กลุ่มงานบริการทั่วไป
กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการและบริการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายสากล สีทากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุชาดา นาสา
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
นายพัทธพล อักโข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาววาสนา ศรีพูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเดือนนภา ศิริบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเพชรประกาย เวศเกษม
นักวิชาการกาเงินการบัญชี

นางสาวประณี พงษ์กิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวยุวดี ศรีรวัตร
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอุไรลักษ์ นามปัญญา
พนักงานธุรการ

นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัดลิญาก์ ทองเรือง 
พนักงานธุรการ

นายประคอง อินทมาตย์
พนักงานบริการ

นางสาวธิปณัทภา สายตา
พนักงานธุรการ

นายจันทา แก้วคำ
พนักงานบริการ