ข้อมูลบุคลากร

 

 


นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
กลุ่มงานบริการทั่วไป
กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการและบริการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
นายพัทธพล อักโข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวประณี พงษ์กิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ศิริลักษณ์ กนกหงษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาววาสนา   ศรีพูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอุไรลักษ์ นามปัญญา
พนักงานธุรการ

นางสาวธิปณัทภา สายตา
พนักงานธุรการ

นางสาวเดือนนภา ศิริบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประคอง อินทมาตย์
พนักงานบริการ

นางสาวสุชาดา นาสา
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ

นายจันทา แก้วคำ
พนักงานบริการ

นางสาวยุวดี ศรีรวัตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ